All for Joomla All for Webmasters

Explore

Микрофинансирање: Што е тоа?

Што е микрофинансирање?

Микрофинансирањето подразбира финасирање кое обезбедува пристап до мали заеми (микро - кредити) на семејствата со ниски примања како би се овозможило започнување на бизнис или пак одржување на тековните бизнис активности преку кои членовите на семејствата остваруваат приходи. Микрофинансирањето претставува одржлив модел на кредитирање кој треба да ги задоволи финансиските потреби на сиромашните и маргинализираните сегменти на општеството. Важноста на Микро - кредитот беше истакната во 1970 година, преку напорите на Мухамед Јонус, микрофинансиски пионер и основач на Банката Грамин во Бангладеш. Неговите напори да се создадат економски и социјален развој на општествата преку микрофинансирањето го добија своето признание преку доделувањето на Нобеловата награда во 2006 година.

Што е микрофинансиска институција?

Микрофинансиска институција (MFI) е организација која овозможува финансиски услуги наменети за семејствата со ниски примања. И покрај тоа што секоја Микрофинансиска организација е различна, сите Микрофинансиски организации делат заедничка карактеристика во однос на овозможувањето финансиски услуги на клиентела која е поранлива и помаргинализирана од класичната банкарска клиентела.

Зошто е фокусот кон жените како кредитобаратели?

За да можат економиите да растат и напредуваат, жените мора да бидат вклучени во секое ниво. Наведеното е особено вистинито во повеќето земји во развој каде жените го сочинуваат мнозинството на сиромаштијата, невработеноста и социјалната и економската маргинализираност. Истражувањата покажуваат дека жените имаат тенденција да ги инвестираат парите што ги заработуваат во нивните семејства, образование и домаќинства кои со тек на време ги зајакнуваат и стабилизираат социјалните и економските аспекти на нивните заедници.

Зошто кредитите вклучуваат камата?

Вклучувањето на каматата е неопходно за создавање само финансирачка, одржлива и остварлива кредитна програма која ќе продолжи да генерира поголем капитал со што би се овозможило да поголем број на луѓе имаат пристап до кредити.

За нас

Сојузот се фокусира кон поддршка на почетните претприемачи, микро и малите претпријатија, како и сите други кои имаат отежнат пристап до финансиски услуги (Ромите, руралната популација, итн.).

Заради остварување на целите, Сојузот работи на воспоставување силни врски со други слични домашни невладини организации, меѓународни организации и странски донатори.

МФО се базира на следните вредности: претприемништво, учество, партнерство, одговорност и транспарентност, одржливост и еднакви можности.

Во остварување на своите цели и задачи Сојузот се користи со следните методи:

-  анализи и истражување;

- следење на состојбите;

- јакнење на свеста преку кампањи и други активности

- подготовка и предлози на релевантни правни акти и механизми за подржувачко деловно опкружување;

- јакнење на капацитети преку обуки и консултации;

- заеднички реакции и настапи во јавноста.

Нашата мисија

Нашата мисија

Мисијата на МФО е да придонесе за создавање општество во кое одржливиот микрофинансиски сектор ќе испорача адекватни финансиски и нефинансиски услуги за намалување на сиромаштијата преку промоција на претприемништво и развојот на микро и малите претпријатија и други лица кои имаат отежнат пристап кон финансиски услуги.

Цели

Цели

Сојузот се стреми кон остварување на следните цели:

• Остварување на заедничките интереси на членките на Сојузот преку интензивна и активна комуникација со сите релевантни чинители во областа на заедничкото дејствување

• Подобрен пристап до финансиски услуги, како моќен инструмент за развој на претприемништвото и намалување на сиромаштијата, преку интензивна комуникација со целните групи и воведување на иновативни продукти со користење на информатички и комуникациски технологии

• Подобрено деловно опкружување преку поголема инклузивност на деловната заедница и невладиниот сектор во носењето и имплементирањето на легислативата и регулативата во организирана форма

• Промовирање и развој на претприемништвото, поттикнување иновации и развој на партнерства.

• Подобрени капацитети на членките на Сојузот

Нашиот тим

Нашиот тим

tim М-р Горан Лазаревски

Извршен директор

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Моб. +389 78 364 913
     

Елена Цуцулоска

Оперативен менаџер

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Моб. +389 78 435 500

          

Наташа Јорданова

Проектен асистент

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Моб.: +389 78 274 283

Членови

-  ЦЕП Можности Скопје

-  ЗГ ФУЛМ Скопје

-  Микрокредитна фондација Хоризонти Скопје

-  Македонска Развојна Фондација за Претпријатија Скопје - МРФП

Членки

Членки

ЦЕП Можности Скопје

ЗГ ФУЛМ Скопје

Микрокредитна фондација Хоризонти Скопјe

Македонска Развојна Фондација за Претпријатија Скопје - МРФП

EU Cookie Law

  1. What are cookies?
  2. How do we use cookies?
  3. Cookies used on our site
  4. How to delete cookies or control them


Since 26th May 2012, all UK websites need to comply with the EU E-Privacy Directive 2009/136/EC. Cookies are only a small part of this directive, and whilst you are still allowed to use cookies on a website, it must be made clear to visitors to your site that cookies are being used. A message or warning must be displayed so that the visitor is aware of them.

At the top of our website we have displayed a message to warn you that our website makes use of cookies and that one has already been set. By displaying this message we hope that we are providing you with the information you require about our use of cookies, and presenting you with the option to consent to their use. This message will be displayed until such time as you agree to our site using cookies by clicking on the continue button.

1.What is a cookie?

A cookie is a small amount of data, often including a unique identifier, sent to the browser of your computer or mobile phone (referred to here as a "device") from a website's computer. It is stored on your device's hard drive. Each website can send its own cookie to your browser if your browser's preferences allow it. To protect your privacy, your browser only permits a website to access the cookies it has already sent to you, and not the cookies sent to you by other websites. Many websites do this whenever a user visits them to track online traffic flows.

On the Channel Digital website, our cookies record information about your online preferences so we can tailor the site to your interests. You can set your device’s preferences to accept all cookies, notify you when a cookie is issued, or not receive cookies at all. Selecting the last option means you will not receive certain personalised features, which may result in you being unable to take full advantage of all the website's features. Each browser is different, so please check the "Help" menu of your browser to learn how to change your cookie preferences.

During the course of any visit to our website, every page you see, along with a cookie, is downloaded to your device. Many websites do this because cookies enable website publishers to do useful things like find out whether your device (and probably you) has visited the website before. On a repeat visit this is done by the website’s computer checking to see, and finding, the cookie left there on the last visit.

2.How do we use cookies?

Information supplied by cookies can help us analyse the profile of our visitors, which helps us provide you with a better user experience. For example, if on a previous visit you went to our marketing pages, we might find this out from your cookie and highlight marketing information on subsequent visits.

Third party cookies on our pages

Please note that during your visits to our website you may notice some cookies which are unrelated to us. When you visit a page with content embedded from, for example, YouTube or Flickr, you may be presented with cookies from these websites. We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

3.Cookies used on our site

We only use cookies to help us continuously improve our website and maintain a nice browsing experience for our visitors. Here is a list of cookies used on this website:

  • Google Analytics - we use cookies to compile visitor statistics such as how many people have visited our website, what type of technology they are using (e.g. Mac or Windows which helps to identify when our site isn’t working as it should for particular technologies), how long they spend on the site, what page they look at etc.
  • ShareThis, Quantcast and Gigya - social media share buttons that enable you to share our content
  • Session cookie - this is a standard cookie just to remember user preferences (like font size and saves you logging in every time you visit)

4.How to delete cookies or control them

This site will not use cookies to collect personally identifiable information about you. However, if you wish to restrict or block cookies set by this or any other website, you can do this through your browser settings. The Help function within your browser should tell you how.

Alternatively, you may wish to visit www.aboutcookies.org which contains comprehensive information on how to do this for a wide variety of browsers. You will also find details on how to clear cookies from your computer as well as more general information about cookies. For information on how to do this on your mobile phone’s browser, you will need to refer to your handset manual.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…